Stypendia szkolne dla uczniów z Suwałk

Do 15. września mają czas uczniowie zamieszkali na terenie miasta Suwałk

 

Do 15. września mają czas uczniowie zamieszkali na terenie miasta Suwałk, aby złożyć wniosek o skorzystanie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie oraz 776 zł netto dla samodzielnie gospodarującego pełnoletniego ucznia, a dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł netto.

 

W roku szkolnym 2023/2024 stypendium szkolne będzie realizowane w formie refundacji czyli zwrotu, do wysokości przyznanego stypendium, faktycznie poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne na podstawie imiennych rachunków bądź faktur na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. podręczniki, lektury, słowniki, przybory szkolne, plecaki szkolne, odzieży sportowej na zajęcia sportowe lub na  pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych/sportowych, z którymi należy zgłosić się do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Noniewicza 71, pok. 213). Po udokumentowaniu kosztów wnioskodawca otrzyma środki finansowe na konto bankowe wskazane we wniosku o stypendium szkolne.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. składa się do dnia 15 września 2023 r. w szkole, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium.

 

Źródło: UM Suwałki

1 Komentarzy

Gdzie ja taki wniosek mam dostać skoro szkoła do której uczęszcza moje dziecko mówi beszcz... że tym się nie zajmuje! już nie mówię o nauczycielach którzy milczą i nie raczą odp. A ja nawet nie mam dochodów wi wiążę koniec z końcem!

Dodaj komentarz