Rewitalizacja Suwałk - konsultacje społeczne

Suwalski Ratusz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

Suwalski Ratusz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych z zakresu rewitalizacji Miasta Suwałk.

 

Prezydent Miasta Suwałk informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk stanowiący obligatoryjny element przygotowania procesu rewitalizacji.

 

Prezydent informuje również o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk stanowiącej etap wstępny do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Suwałk. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 1 lipca do dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 

  • otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (sala nr 26). W ramach spotkania wykonawca diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji omówi cele, zasady i etapy procesu rewitalizacji, przedstawi metodykę i wyniki przeprowadzonej diagnozy. Uczestnicy spotkania zaproszeni są do udziału w dyskusji, zgłaszania postulatów i zadawania pytań. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 4 lipca 2022 r., do godz. 12.00.

 

  • debaty w dniu 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (sala nr 26). Debata pomyślana jest jako okazja do kontynuowania ewentualnej dyskusji ze spotkania otwartego, jak i możliwości udziału w konsultacjach osób, które nie mogły w nim uczestniczyć. Z myślą o tych osobach w ramach debaty przedstawione zostaną te same treści, które będą prezentowane na pierwszym spotkaniu. Równocześnie jednak spodziewane jest pogłębienie dyskusji dotyczącej przedmiotu konsultacji. Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 22 lipca 2022 r., do godz. 12.00.

 

  • warsztaty z pisania uwag w ramach konsultacji społecznych – spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 3 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 18.00. Warsztaty stanowić będą ostatnią okazję do wysłuchania prezentacji na temat przedmiotu konsultacji przez osoby, które nie mogły uczestniczyć w poprzednich spotkaniach. W tym sensie stanowić będą podsumowanie konsultacji społecznych. Zostaną także poświęcone wypracowaniu podejścia do formułowania uwag do projektu uchwały tak, aby zarówno wyrażały intencje zgłaszających, jak i były klarowne i jednoznaczne z punktu widzenia tych, którzy będą te uwagi rozpatrywać. Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 1 sierpnia 2022 r. – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.

 

  • zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej: www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne – wypełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl.

 

  • zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej: www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne – wypełniony formularz należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Rewitalizacja” lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny).


 
Nie będą rozpatrywane uwagi:
 

  • z datą wpływu przed dniem 1 lipca 2022 r. i po dniu 10 sierpnia 2022 r.
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.


Konsultacje będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia prowadzone będą łącznie, w szczególności w zakresie wskazanych powyżej spotkań konsultacyjnych, z odbywającymi się w tym samym przedziale czasowym konsultacjami społecznymi dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk. Obie uchwały dotyczą przygotowania tego samego procesu rewitalizacji w Suwałkach.

 

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz