Ponowny konkurs na dyrektora SOK

Suwalski Ośrodek Kultury, konkurs na dyrektoa

Po rezygnacji z prowadzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury przez Krzysztofa Dziemiana, władze Suwałk ponownie ogłosiły konkurs na dyrektora SOK.

 

Pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury wygrał Krzysztof Dziemian, który w minionym tygodniu postanowił jednak z pełnienia tej funkcji zrezygnować. Suwalski Ratusz wydał w tej sprawie komunikat twierdząc, że powodem były kwestie finansowe. Obie strony różniły się opiniami co do szczegółów spotkania  zwycięzcy konkursu z prezydentem i rezygnacji tego pierwszego z pełnienia funkcji. Ostatecznie jednak stanęło na tym, że konkurs trzeba było powtórzyć.

 

Głównym zadaniem dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury będzie kierowanie całokształtem działalności jednostki będącej miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki studiów: ekonomia, prawo bądź z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki kulturalno-oświatowej bądź pokrewne lub studia podyplomowe o podanych kierunkach.
 2. Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
 6. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 

Posiadane umiejętności i kompetencje:

 1. Wiedza na temat działalności statutowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 2. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem ludzkim.
 3. Zdolności menadżerskie oraz organizatorskie.
 4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza domów kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązującymi w tych instytucjach, a także prawa zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury”. W kopercie powinna być podana informacja o adresie zwrotnym, numerze telefonu kontaktowego oraz adresie poczty elektronicznej kandydata. Ofertę przystąpienia do konkursu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 4-5, lub przesyłką listową, do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.30. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji o wyborze kandydata na dyrektora SOK, wybrany kandydat zostanie powołany na dyrektora SOK na okres od 3 do 7 lat

3 Komentarzy

litwin

29/09/2021

Żenada, towarzysze autorzy, że cytuje ino stanowisko Ratusza w sprawie - ale już wybranego kandydata nie. I gdzie tu bezstronność??? A mówił coś innego i niewygodnego dla Ratusza...

Swoją drogą porażką jest brak jakiegokolwiek sprecyzowania wymaganych kwalifikacji, np" 6. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego" - kto i jak to oceni??? Towarzysz Prezydent lub jego świta? Wynika z tego, że certyfikat znajomości np. j. joruba czy suahili spełni ten wymóg.

"towarzysz" go…

30/09/2021

Nasz towarzysz dyktatorek, Słońce Suwałk, zapewne ma już ulubieńca, ale dobrze wie, że trzeba organizować te okropne konkursy, słuchać opinii ludzi z Warszawy, którzy nie znają miejscowych realiów, którzy powodują same ambarasy. Prościej byłoby bez demokracji, Słońce Suwałk namaściłby swojego ulubieńca i wszystko toczyłoby się sprawnie i z animuszem, bez dąsów i kwasów. Na szczęście zwykłych ludzi jest więcej i nie chcą małego dyktatorka, który miasto i placówki miejskie uważa za swoją własność.

Dodaj komentarz