Można ubiegać się o stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, a także byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy,  mogą ubiegać się stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2021/2022 następujące osiągnięcia:

 

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Do zdobycia jest kwota 4 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 14 października br. Szczegółowe informacje i wniosek do pobrania dostępne są na stronie Wrót Podlasia.

Dodaj komentarz