Szukają chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Suwałkach

 

Miasto Suwałki poszukuje osób chętnych, odpowiedzialnych i gotowych do podjęcia wyzwania polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu dziecka na terenie miasta.

 

Średniorocznie ponad 30 suwalskich dzieci, które z różnych przyczyn muszą opuścić rodzinny dom (alkoholizm, inne nałogi, sieroctwo, choroby rodziców czy inne zaniedbania), wymagają opieki i wychowania. Niewielka część z nich znajduje swoją zastępczą mamę lub tatę wśród bliższej lub dalszej rodziny. W związku z tym Miasto Suwałki poszukuje osób chętnych, odpowiedzialnych, gotowych do podjęcia wyzwania polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu dziecka na terenie Suwałk. Wsparcie miasta to m.in. udostępnienie mieszkania w zabudowie bliźniaczej.

 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 

 1. odbędą szkolenie uprawniające do pełnienia w/w funkcji
 2. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 3. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 4. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek posiadają,
 5. nie została im ograniczona zdolność do czynności prawnych,
 6.  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
 9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 10. co najmniej jedna osoba musi posiadać własne źródło dochodu,

 

Podejmując się tak ważnej roli wobec dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej otrzymujesz wsparcie ze strony Miasta Suwałki w formie:

 

 1. udostępnienia mieszkania w zabudowie bliźniaczej,
 2. wynagrodzenia za prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
 3. świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka, 
 4. wsparcia pedagoga, psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego
 5. osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 6. częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu oraz niezbędnego remontu,
 7. świadczeń pielęgnacyjnych w sytuacji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
 8. uprawnienia do 800+ i 300+,
 9. szkolenia, grupy wsparcia, grupy samopomocowe.


Osoby chętne i zainteresowane proszone są o kontakt  o kontakt osobisty lub telefoniczny do 30 czerwca 2024 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowska 20, pokój 32 lub tel. 87 562 89 70 wew. 640

1 Komentarzy

Bodziony

05/02/2024

Jestem zainteresowana rodzinnym domem dziecka,aby sprawować opiekę najlepiej dla rodzeństwa. Obecnie wychowałam 5 śmieci ,z czego tylko jedno jest jeszcze w domu,a reszta usamodzielnione poza. Kocham dzieci i bardzo brakuje mi tego.

Dodaj komentarz