Zarząd Powiatu w Suwałkach z absolutorium 

Rada Powiatu w Suwałkach jednogłośnie przyjeła sprawozdanie finansowego za 2020 rok

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Suwałkach jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowego za 2020 rok oraz udzielono Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

 

Podczas posiedzenia 7. maja radni pochylili się nad „Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2020 r.” Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku. Zawiera on w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu. Raport o stanie powiatu suwalskiego w 2020 r. przedstawił Starosta Witold Kowalewski. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania.

 

Budżet powiatu na rok 2020 uchwalony został 12 grudnia 2019 roku. Plan dochodów budżetowych wynosił 33.244.285 zł, w tym:
- dochody bieżące – 31.425.888 zł,
- dochody majątkowe – 1.818.397 zł.
Na koniec 2020 roku plan dochodów wyniósł 45.314.823 zł,  w tym:
- dochody bieżące – 36.623.179 zł
- dochody majątkowe – 8.691.644 zł.
Tym samym budżet powiatu wzrósł o kwotę 12.070.538 zł.

 

Wartość zrealizowanych wydatków w 2020 roku to:
- inwestycyjne - 8.187.061,35 zł,
- remontowe – 3.940.885,58 zł
co stanowi łącznie kwotę 12.127.946,93 zł  ( tj. 29,82% wydatków wykonanych ogółem).


  
Znaczną kwotę wydatków budżetu powiatu pochłonęła sfera oświatowa i społeczna bo aż 19.563.418,59 zł. Tutaj wydatki powiatu wyniosły 48,11 %. Rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 9.654.489,49 zł. Spłacie w części uległo także zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu. „Był to bardzo dobry rok pod względem inwestycji” – mówił Starosta Witold Kowalewski.

 

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  o tym sprawozdaniu, jak również sprawozdaniem finansowym za 2020 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zdecydowali jednogłośnie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu powiatu za 2020 r. oraz udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

4 Komentarzy

Akurat opinia RIO nie jest niczym wiążącym bowiem RIO podlega prezesowi rady ministrów czyli PIS. Dziwnie sie składa że w powiecie suwalskim też rządzi PiS :P 

Dodaj komentarz