Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019 – 2020

Osoba niepełnosprawna

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wdrożyło Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

MOPR będzie realizował program w 2020 roku.

Program jest adresowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia lekarze, urzędy ,znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne, oświatowe itp.)
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d) załatwianiu spraw urzędowych
e) korzystaniu dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00 – 22.00, limit godzin na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie, wymiar czasu odpowiedni do potrzeb uczestnika. Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie co do zasady bezpłatne.

Koszty realizacji usług asystenta (takie jak wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) gminy i powiaty pokrywać będą ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Miasto otrzyma wsparcie na realizację zadania w wysokości 100% przewidzianych kosztów zadania.

Osoby zainteresowane usługą asystenta prosimy o kontakt w siedzibie MOPR w Suwałkach, ul. Filipowska 20 lub pod nr telefonów:
87 562 89 70, 87 562 89 77, 87 44 40 643


Źródło: MOPR Suwałki

Dodaj komentarz