Nierówne traktowanie przedsiębiorców przez władze Suwałk?

Nierówne traktowanie przedsiębiorców przez władze Suwałk?

Temat nierównego traktowania przedsiębiorców wykonujących zadania zlecone przez Miasto Suwałki poruszył radny Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk.

Sieczkowski w interpelacji skierowanej do prezydenta Suwałk informuje, że w ostatnim czasie dostawał sygnały od suwalskich przedsiębiorców (proszących o anonimowość) w zakresie problemów przy realizacji inwestycji zlecanych przez Miasto Suwałki, których są lub byli wykonawcami. Przekazane obawy dotyczą podejrzenia o nierówne traktowanie wykonawców, w szczególności suwalskich firm, na które według nich przenoszone są przez Miasto Suwałki ryzyka związane z ewentualnymi "niedociągnięciami" w dokumentacji projektowej oraz koszty z tym związane, a także konieczność wykonania innych niż określone w kontrakcie prac, nie przewidzianych w pierwotnym kontrakcie, bez wynagrodzenia lub z wynagrodzeniem nie adekwatnym do ich zakresu.Przedsiębiorcy wskazują na niejasne modyfikacje w zakresie wydłużania terminów wykonania zamówień i odmienne traktowanie w tym względzie podmiotów spoza Suwałk, co rzutuje na kwestie związane z naliczaniem kar umownych lub ich brak oraz na ich wysokość. Zainteresowani podnoszą, iż suwalskie przedsiębiorstwa są na straconej pozycji, mają mniejszą "siłę przebicia", obciążane są wysokimi karami w związku z realizacją zamówień. Ponadto, większe, zewnętrzne firmy miałyby być traktowane "łagodniej", łatwiej uzyskiwać wydłużenie terminów realizacji oraz adekwatne wynagrodzenie za wszelkie dodatkowe prace, nie ujęte w pierwotnym zamówieniu.

W związku z powyższym radny chce otrzymać od włodarza szczegółową informację w zakresie czynności wykonanych w 2018 i 2019 roku przez Prezydenta Miasta jako Zamawiającego, w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku zadań majątkowych stanowiącym element uchwały budżetowej w roku 2018 i 2019, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych lub rozpoznania rynku, z podziałem na zadania w następującym zakresie:

 

  • proszę o wymienienie wszystkich udzielonych zleceń na realizację poszczególnego zadania,
  • krótkiego opisu zakresu (np. wykonanie dokumentacji technicznej, roboty, nadzór itp.) w wyszczególnieniem pierwotnej wartości poszczególnej umowy/kontraktu, kontrahenta (nazwa i adres) wyszczególnieniem zmian, wartości kontraktu z ich uzasadnieniem w szczególności w zakresie zmian ich zakresu oraz kwoty,
  • proszę o informację w zakresie dokonanej przez Prezydenta zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań wynikających z umów/kontraktów, z wyszczególnieniem kontrahenta (nazwa i adres) uzasadnieniem zmiany terminu realizacji i podstawą prawną jej dokonania,
  • proszę o informację w zakresie wnioskowanej przez wykonawców, a nie uwzględnionej przez Prezydenta zmiany terminów wykonania zamówienia w poszczególnych zadaniach wynikających z umów/kontraktów, z wyszczególnieniem kontrahenta (nazwa i adres) uzasadnieniem wnioskodawcy oraz uzasadnieniem nie uwzględnienia wniosku,
  • proszę o informację o naliczonych karach wykonawcom zadań inwestycyjnych z uzasadnieniem ich naliczenia, wartości i kontrahentów na których zostały nałożone (z podaniem nazwy i adresu), a także informację o ich uiszczeniu tj. które zostały zapłacone (z wyszczególnieniem sposobu zapłaty i terminu), wskazaniem które nie zostały zapłacone i jak wygląda ewentualna egzekucja ich zapłaty w tym wskazanie kwoty, na jakim etapie znajduje się ewentualny spór sądowy, opis uzasadnienia zawarcia ewentualnych ugód oraz wskazania podmiotów prawnych reprezentujących Miasto www. sporach ze wskazaniem ich wynagrodzenia, proszę również o wskazanie ile ww. spraw (tj. o zapłatę i kary umowne) MIASTO przegrało, ze wskazaniem powodu przegranej, ewentualnych skutków finansowych (wartość przegranej, koszty sądowe, koszty pełnomocników, utrata dofinansowania inwestycji ze wskazaniem kwoty itp.).

Dodaj komentarz