Uprawa maku i konopi włóknistych w 2021 roku

Deklaracje ws. uprawy maku gmina Wiżajny

Do 11 grudnia osoby zainteresowane uprawą maku lub konopi włóknistych mogą składać deklaracje do Urzędu Gminy w Wiżajnach.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. informacji o planowanej uprawie ww. roślin na obszarze danej gminy. Wobec tego zainteresowane osoby mogą zgłaszać deklaracje powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych do Urzędu Gminy w Wiżajnach – telefonicznie, mailowo: [email protected] lub przy pomocy poczty tradycyjnej – w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

 

W powyższym zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • gatunek uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizację uprawy,
  • powierzchnię uprawy w ha.

 

Zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiżajny, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, pokój nr 10, tel. 87 568 80 49 wew. 204.

 

Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

 

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych  rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału  siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Dodaj komentarz