Budżet na Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Budżet na Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 

Radni przyjęli plan finansowy na następny rok. Założono w nim wzrost dochodów o ponad 60 proc. w stosunku do obecnego roku – mają one wynieść 1,4 mld zł. Większa o ponad połowę ma być wartość wydatków – zaplanowany poziom to 1,5 mld zł.


To był najważniejszy punkt ostatnich w tym roku obrad .To najwyższy pod względem wydatków i dochodów budżet w historii województwa. „Za” przyjęciem uchwały budżetowej było 20 osób, dziesięciu radnych wstrzymało się, nikt nie głosował „przeciw”.

 

    –To budżet rekordowy w historii naszego samorządu pod względem przychodów oraz wydatków i doskonale posłuży on mieszkańcom naszego regionu. Stać nas na ambitne inwestycje– mówił marszałek Artur Kosicki, podkreślając, że po raz kolejny w projekcie uwzględniono wnioski wszystkich radnych sejmiku, którzy zgłosili swoje propozycje i uwagi, niezależnie od opcji politycznej.

 

Chodziło w nich m.in. o wprowadzenie do planu finansowego opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem zgody środowiskowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Hajnówka-Białowieża (500 tys. zł) oraz zwiększenie o 1,3 mln zł budżetu projektu „Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny”. Zwiększyła się też m.in. pula pieniędzy przeznaczona na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka i Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (było 450 tys. zł, jest 580 tys. zł).

 

Wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości podsumował przyszłoroczny projekt finansowy.

Znalazły się środki dla gmin i powiatów, dla klubów sportowych, dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na zabytki, na drogi, ścieżki, szpitale i na wiele potrzebnych temu regionowi przedsięwzięć. Dbamy też o pieniądze na wkłady własne. To jest bardzo dobry budżet, bezpieczny i rozwojowy – mówił.

 

Natomiast autor największej liczby wniosków Sławomir Nazaruk dziękował zarządowi województwa za dotychczasową współpracę ze środowiskiem mniejszości narodowych i religijnych.

 

Nowy projekt zakłada wzrosty nakładów w wielu obszarach. Na transport i łączność zaplanowano 751 mln zł. Najwięcej pieniędzy zapisano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł. Na pasażerskie przewozy kolejowe przewidziano prawie 70 mln zł a na przewozy autobusowe 21,5 mln zł. W przyszłorocznym planie finansowym znalazły się też m.in. środki na drogi publiczne powiatowe. Na ten cel przewidziano 2,1 mln zł.


Na kulturę i ochronę dziedzictwa wydatki 219,6 mln zł. To prawie o 85 mln zł więcej niż w tym roku. Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków. Będą też rozwijane nowe instytucje, takie jak np.: Centrum Kultury Białoruskiej (1,5 mln zł) oraz, Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.


Budżet ochrony zdrowia pozostaje na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Na ochronę zdrowia zapisano ponad 69 mln zł, ale w przyszłym roku na projekt Centrum Leczenia Nowotworów Piersi i Skóry (dawne Breast Cancer Unit) samorząd województwa ma otrzymać dodatkowe 230 mln zł z Funduszu Medycznego (program Ministerstwa Zdrowia). Założono także wzrost wydatków na szpitale – mają one wynieść 36,6 mln zł.
 

Podobnie jak w roku ubiegłym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP przewidziano 2 mln zł z budżetu województwa. Dodatkowo OSP mogą już ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. 

Natomiast budżet zaplanowany na sport to 13,5 mln zł. Z tego 11,9 mln zł to dotacje sportowe. Dużo więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, bo aż 8,8 mln zł przeznaczono na turystykę.
 

W rezerwie budżetowej zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość to podobnie jak w tym roku 25 mln zł. Ponadto zaplanowano rezerwy związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 1,5 mln zł oraz na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami cen energii w kwocie 2 mln zł. Zapisano też rezerwę na wydatki związane z powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł.

 

Deficyt budżetowy w wysokości 85 mln zł ma zostać pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (35 mln zł) i nadwyżką pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu województwa (47,8 mln zł).

 

Projekt budżetu, podobnie jak i sposób pokrycia deficytu, pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Dodaj komentarz