Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/Bon na cyfryzację

 

Suwałki, 29.03.2024r.

IT-SERVICE AGENCJA INTERAKTYWNA JADWIGA SUDNIKOWSKA

ul. Tadeusza Kościuszki 75

16-400 Suwałki

NIP: 8441031471

e-mail: reklama@suwalki.info

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/Bon na cyfryzację

 1. ZAMAWIAJĄCY

IT-SERVICE AGENCJA INTERAKTYWNA JADWIGA SUDNIKOWSKA

ul. Tadeusza Kościuszki 75

16-400 Suwałki

NIP: 8441031471

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48451000-4 Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

30200000-1: Urządzenia komputerowe

31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

80500000-9: Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego rozwiązania składającego się z oprogramowania automatyzującego procesy zarządzania treścią reklamami i ogłoszeniami z użyciem sztucznej inteligencji. Poniżej wymagania dotyczące poszczególnych części:

1. System do automatyzacji procesów: 

Oprogramowanie przeniesie do przestrzeni wirtualnej i zautomatyzuje następujące procesy:

- proces zarządzania treścią portalu – w chwili obecnej portal opiera się o dwa różne systemy zarządzania treścią z które wymagają znajomości wiedzy programistycznej w celu poprawnego dodania żądanej treści. Proces zostanie zautomatyzowany poprzez system dedykowanych opracowanych formularzy wraz z możliwością importu poprzez ustandaryzowane pliki wymiany danych.

- proces zarządzania ogłoszeniami – w chwili obecnej proces odbywa się poprzez korespondencję mailową lub cykl spotkań. System musi generować ustandaryzowaną formatkę lub link z możliwością wysłania do uzupełnienia przez klienta która później zostanie zaczytana do sytemu. Konieczne jest także udostępnienie możliwej współpracy ze sztuczną inteligencją oraz mechanizmem OCR.

- proces transferu danych pomiędzy klientami i pracownikami – na chwilę obecną wymiana plików i informacji następuje poprzez korespondencję mailową, pamięć flash, czy też wydruk jednak jest to nieustandaryzowane i czasochłonne. System będzie dawał możliwość importu gotowych danych od klienta do czasopism cyfrowych lub portalu.

- proces importu danych – proces będzie realizowany za pomocą integratorów z oprogramowaniem obecnie używanym przez wydawcę i operatora portalu, zarówno w zakresie artykułów jak i ogłoszeń.

System powinien być podzielony na następujące moduły o określonych funkcjonalnościach:

 1. Backend
   1. Moduł zarządzania ogłoszeniami – niezbędne pełne zarządzanie ogłoszeniami zarówno poprzez formularze wewnętrzne, możliwość wysłania linków dla klienta do uzupełnienia, takie ogłoszenie powinno otrzymać status do edycji i zatwierdzenia, możliwość integracji ze sztuczną inteligencją do czytania maili np.: LangChain, import z pliku wcześniej wypełnionego.
   2. Moduł zarządzania artykułami – niezbędne pełne zarządzanie artykułami zarówno poprzez formularze wewnętrzne, możliwość wysłania linków dla klienta do uzupełnienia, takie ogłoszenie powinno otrzymać status do edycji i zatwierdzenia, możliwość integracji ze sztuczną inteligencją do czytania maili np.: LangChain, import z pliku wcześniej wypełnionego.
   3. Moduł zarządzania użytkownikami i poświadczeniami – moduł musi posiadać możliwość przyznawania dostępów do założonych funkcjonalności.
   4. Moduł integracji SEM/SEO – odpowiadający za ustandaryzowane prezentowanie treści przyjazne dla przeglądarek indeksujących.
   5. Moduł komunikacji z klientem – pozwalający na komunikację z klientem.
 2. Frontend
   1. Moduł komunikacyjny zapewniający stały kontakt z klientem – możliwość wysyłki danych dla klienta.
   2. Moduł prezentacji ogłoszeń – konieczność prezentacji ogłoszenia w określonym z góry responsywnym formacie kompatybilnym z obowiązującymi przeglądarkami.
   3. Moduł prezentacji artykułów - konieczność prezentacji artykułu w określonym z góry responsywnym formacie kompatybilnym z obowiązującymi przeglądarkami.

2. Sprzęt niezbędny do cyfryzacji procesów:

 • 1 szt. - System sieciowy archiwizacji danych: interfejs ETH, dedykowana aplikacja do archiwizacji danych, zawiera 2 dyski po 2TB każdy,
 • 5 szt. – Laptop o parametrach nie gorszych niż: procesor o wydajności nie mniejszej niż  13500 punktów zgodnie z PASSMARK (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) , 16GB RAM, dysk w technologii SSD o pojemności 0,5TB, przekątna ekranu 15-16”, system operacyjny Windows lub równoważny.
 • 2 szt. – monitor o przekątnej 24” i interfejsie HDMI
 • 1 szt. – stacja dokująca kompatybilna z dostarczonymi laptopami oraz monitorami

3. Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa obejmujące swoim zakresem następujące zagadnienia (maksymalnie 2 osoby online lub stacjonarnie) – 3 dni po 6h:

 • Cyberbezpieczeństwo, a bezpieczeństwo informacji
 • Atrybuty bezpieczeństwa informacji
 • Statystyki dotyczące cyberprzestępczości
 • Wszystko o malware, czyli złośliwym oprogramowaniu
 • Wirusy, Robaki, Koń trojański
 • Ransomware
 • Adware
 • Spyware
 • Scareware
 • Man in the middle, czyli "Człowiek po środku"
 • DoS, DDoS, DRDoS
 • Phishing
 • Phishing mailowy - przykłady
 • Smishing - przykłady
 • Pozostałe ataki phishingowe - przykłady
 • Atak 0day, czyli atak dnia zerowego
 • Program antywirusowy
 • Zapora sieciowa (Firewall)
 • Uwierzytelnianie
 • Szyfrowanie

W wymiarze 3 dni po 6h dla 2 osób w formie stacjonarnej lub online.

 1. Kryteria dopuszczające

Oferent powinien dysponować kadrą w postaci:

Project Manager -  posiadającą  kompetencję w zakresie zarządzania projektami w technikach zwinnych potwierdzone certyfikatem AgilePM oraz kompetencję w zakresie wdrażania projektów IT w postaci certyfikatu DevOPS. 

Senior Developer – posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia potwierdzonego zatrudnieniem na stanowisku programisty.

Powinien wykazać realizację co najmniej 2 projektów o podobnej wartości w okresie ostatnich 3 lat w postaci referencji, protokołów odbioru lub umów i opłaconych rachunków.

 1. Kryteria oceny oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów jako suma punktów z niżej  wymienionych części oceny ofert.

  1. Dla części II p.1

Parametry punktujące część 70 pkt

 1. Cena ofertowa – waga kryterium 100% (70 pkt)

  1. Dla części II p.2

Parametry punktujące całość 20 pkt

 1. Cena ofertowa – waga kryterium 100% (20 pkt)

  1. Dla części II p.3

Parametry punktujące całość 10 pkt

 1. Cena ofertowa – waga kryterium 100% (10 pkt)

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru

P=P1+P2+P3 gdzie:

P1 – liczba punktów otrzymana dla części II p.1

P2 – liczba punktów otrzymana dla części II p.2

P3 – liczba punktów otrzymana dla części II p.3

a szczegółowo dla poszczególnych części punkty będą liczone następująco:

 1. Dla części II p.1

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:

P1=(Cn1/Co1) x 70 pkt

P1 – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa dla części II p.1

Cn1 – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.1

Co1 – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.1.

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów w tym kryterium.

 1. Dla części II p.2

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:

P2=(Cn2/Co2) x 20 pkt

P2 – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa dla części II p.2

Cn2 – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.2

Co2 – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.2.

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów w tym kryterium

 1. Dla części II p.3

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:

P3=(Cn3/Co3) x 10 pkt

P3 – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa dla części II p.3

Cn3 – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.3

Co3 – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu części II p.3.

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów w tym kryterium

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; czyli 06.04.2024 roku do godz. 0:01)

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 12miesięcy.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi, wobec którego zachodzi konflikt interesów, tj. powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

Oferta winna zawierać:

 1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
 2. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie – na adres email: reklama@suwalki.info w formacie pliku .pdf.

Termin składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; czyli 06.04.2024 roku do godz. 0:01).

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 1. WYBÓR OFERTY I REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych operatora programu https://ares.suwalki.pl/projekty-unijne/bon-na-cyfryzacje/zapytania-ofertowe.html

lub na stronie internetowej zamawiającego  :

https://www.suwalki.info/wiadomosci/artykuly/zapytanie-ofertowe

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jarosław Niewiński, tel. + 48 533 350 160 , e-mail: reklama@suwalki.info

 1. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

 1. Załącznik nr 1: Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024/Bon na cyfryzację

FORMULARZ OFERTY

……………………………..

Miejscowość, data

 1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 1. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

…………………………………

…………………………………

 1. Wartość oferty:
  1. części II p.1:

Cena netto               ……………………………………………………………..

VAT                            ……………………………………………………………..

Cena brutto              …………………………………………………………….

  1. części II p.2:

Cena netto               ……………………………………………………………..

VAT                            ……………………………………………………………..

Cena brutto              …………………………………………………………….

  1. części II p.3:

Cena netto               ……………………………………………………………..

VAT                            ……………………………………………………………..

Cena brutto              …………………………………………………………….

Cena łączna netto    ……………………………………………………………

VAT łącznie                ……………………………………………………………

Cena łączna brutto  ……………………………………………………………

 1. Ważność oferty: Oferta ważna 90 dni. 

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na cyfryzację i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
 3. Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

 

Dodaj komentarz