W marcu rekrutacja do suwalskich przedszkoli

2. marca rusza rekrutacja elektroniczna do suwalskich przedszkoli

2. marca rusza rekrutacja elektroniczna do suwalskich przedszkoli. Przedstawiamy kryteria oraz harmonogram przyjęć do tych placówek.
 

Kryteria wynikające z ustawy prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość.

 

Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów.

 

 • dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca - po 30 pkt za każdego rodzica;
 • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym - 50 pkt;
 • rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
 • dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;
 • dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
 • dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną - 10 pkt.

Rekrutacja rusza 2 marca i potrwa do 16 marca.

 

harmonogram

Dodaj komentarz