„Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

Konkursu na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża lub figury sakralnej

 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił kolejną edycję konkursu na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża lub figury sakralnej oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia.

 

Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach i krzyżach, które położone są na terenie województwa podlaskiego. Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.

 

Budżet konkursu wynosi sto tysięcy złotych. Wnioski należy złożyć do 29. lutego. Wsparcie może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji, która powinna rozpocząć najwcześniej 1 maja, a zakończyć się 31 grudnia br.

 

Obiekty, na których konserwację można uzyskać pomoc, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. Wsparcie może być udzielone jedynie na realizację prac przy obiektach, które są ogólnodostępne dla mieszkańców Podlaskiego. Nie jest przewidziane na budowę nowych obiektów.

 

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, pod warunkiem że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dokumenty i regulamin konkursu dostępne są na stronie województwa podlaskiego podlaskie.eu. 

2 Komentarzy

Dodaj komentarz