Zmiany w strefie przygranicznej. Przepustka dla dziennikarzy

wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze

Znowelizowana ustawa o ochronie granicy państwowej z prezydenckim podpisem. Oznacza to m.in. wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze czy umożliwienie mediom pracy na obszarze objętym zakazem.

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano wczoraj rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Przedmiotowy zakaz będzie obowiązywał w 183 obrębach ewidencyjnych, w tym 115 obrębach na obszarze województwa podlaskiego, od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Może on ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu, w zależności od tego jak sytuacja przy granicy będzie ewoluowała.

 

W środę (01.12) w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się konferencja prasowa wiceministra MSWiA Błażeja Pobożego z udziałem rzeczników służb.

- Sytuacja przy naszej granicy daleka jest od normalizacji. Charakter prób nielegalnego przekroczenia granicy uległ wyraźnej zmianie, ale to jest nadal bardzo niebezpieczny obszar. To najważniejsze z rozporządzeń dotyczy wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze przygranicznym. Przyjęto zasadę, że są to dokładnie te same miejscowości, na terenie których obowiązywał stan wyjątkowy. Pozostałe rozporządzenia dotyczą kwestii wyposażenia Straży Granicznej, która jest formacją koordynującą wszystkie działania w zakresie ochrony granicy. Funkcjonariusze zostaną wyposażeni w nowe środki przymusu bezpośredniego. Wychodząc naprzeciw głosom przedstawicieli mediów i części społeczeństwa, podejmujemy próbę zapewnienia mediom możliwości obecności na terenie objętym rozporządzeniem Ministra SWiA – będzie się to odbywało na podstawie udzielanych akredytacji - przekazał Błażej Poboży.


Zakres zmian obejmuje:

  • przyznanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych kompetencji do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, wydawanego po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej, czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną. Warunkiem wprowadzenia zakazu przebywania jest konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z nielegalnego przekraczania granicy państwowej lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, 
  • określenie kategorii osób, których  zakaz przebywania na określonym obszarze nie dotyczy. Wyłączenie to obejmuje m.in. osoby zamieszkałe, prowadzące działalność gospodarczą  lub wykonujące pracę na obszarze objętym zakazem, przebywające na tym obszarze w celu załatwienia spraw urzędowych lub w celu udziału w kulcie religijnym, osoby posiadające nieruchomości, osoby korzystające z ośrodków dla osób niepełnosprawnych oraz  osoby podróżujące za granicę, 
  • przyznanie komendantowi placówki Straży Granicznej kompetencji do wydawania innym osobom, w szczególności dziennikarzom, w uzasadnionych przypadkach, zezwolenia na przebywanie na obszarze objętym zakazem. Zezwolenie wydaje się na czas określony i na określonych zasadach,
  • nałożenie na osoby przebywające w strefie objętej zakazem przebywania obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • wprowadzenie sankcji karnej (kara aresztu lub grzywna) za przebywanie przez osobę  nieuprawnioną na obszarze objętym zakazem,
  • - przyznanie funkcjonariuszom Straży Granicznej prawa użycia środku przymusu, jakim jest  plecakowy miotacz substancji obezwładniających. Plecakowe miotacze substancji obezwładniających wykorzystywane są obecnie przez Policję,
  • modyfikację regulacji prawnych dotyczących przebiegu służby w Straży Granicznej oraz zniesienie zasady, zgodnie z którą  kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat; 
  • przyznanie prawa do rekompensaty podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub inną działalność zarobkową na obszarze objętym zakazem przebywania. Rekompensata przysługuje podmiotom wskazanym w art. 1 ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z poz. 1803).

 

 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP/MSWiA

Dodaj komentarz