Ubezpieczenia
  • poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
  • Sobota: 10.00 - 14.00
  • niedziela:nieczynne

UBEZPIECZENIA DWORZEC PKS !!!!!!!

UBEZPIECZENIA

.

KOMUNIKACYJNE

OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
Zielona Karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym,
Ubezpieczenie Graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne,
AC – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zniszczenia, kradzieży,
Ubezpieczenie szyb samochodowych,
Assistance,
- Assistance - pojazd zastępczy
NNW kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych,
* assistance gratis,
* ubezpieczenia pakietowe,
* dodatkowe zniżki dla służb mundurowych,
* dodatkowe zniżki dla rolników,
* za zniżkę 60% w OC - 60% w AC,
* inne

majatkowe
MAJĄTKOWE

 

- dom,
- mieszkanie,
- domek letniskowy,
- jachty,
- firma,
- gospodarstwo,
- przedsiębiorstwo,
- mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych,
- mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- szyby i inne przedmioty od stłuczenia,
- ubezpieczenie nagrobka,

techniczne
TECHNICZNE

- roboty budowlano – montażowe (szkody materialne),
- roboty budowlano – montażowe (odpowiedzialność cywilna),
- maszyny i urządzenia budowlane,
- maszyny od uszkodzeń.

transportowe
TRANSPORTOWE

- OC – spedytora,
- OC – przewożnika krajowego,
- OC – przewożnika międzynarodowego,
- Cargo – mienie w transporcie w ruchu krajowym i zagranicznym,

oc

OC

 

- OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
- OC najemcy nieruchomości,
- OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
- OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
- OC organizatora imprez,
- OC podwykonawcy,
- OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
- OC przedsiębiorcy budowlanego,
- OC zarządcy drogi publicznej,
- OC wspólnoty mieszkaniowej,
- OC za czyste straty finansowe,
- OC za szkody wyrządzone przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej,
- OC za szkody wyrządzone przez osobę fizyczną wykonującą zawód lekarza weterynarii,
- OC za szkody wyrządzone przez osobę wykonującą zawód nauczyciela, wychowawcy
lub innego pracownika pedagogicznego,
- OC za szkody wyrządzone przez prowadzącego parking strzeżony.
 

rolne

ROLNE

- ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych,
- ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego rodziny i osób pracujących
w gospodarstwie domowym,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie dobytku rolniczego,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolnych,
- ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności

osobowe

OSOBOWE

- NNW krajowych osób fizycznych,
- grupowe NNW pracowników i ich rodzin,
- NNW osób związanych z kulturą i sportem,
- NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowo – wychowawczych,
- cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkujących na stałe za granicą,
- poważne zachorowania,
- dzienne świadczenie szpitalne,
- zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy lub nauki,
- koszty leczenia zagranicą,
- koszty rehabilitacji,
- świadczenie na wypadek śmierci,

turystyczne

TURYSTYCZNE

- ubezpieczenie bagażu podróżnego,
- ubezpieczenie sprzętu sportowego,
- ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu za granicą RP,
- ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych,
- ubezpieczenie kosztów leczenia chorób tropikalnych,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportu,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
- ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej,
- usługi assistance,

* zniżki przy ubezpieczaniu osób w wieku 6 – 26 lat,
* zniżki przy zawieraniu ubezpieczenia w formie grupowej,

Rolnerzeczoznastwo

RZECZOZNASTWO

Z ZAKRESU TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO

- określanie wartości pojazdów za pomocą programu INFO-EKSPERT,
- identyfikacja pojazdów,
- określanie wartości uszkodzonych pojazdów,
- weryfikacja kosztorysów napraw,
- określanie grubości powłok lakierniczych,
- sporządzanie opinii technicznych i odwołań,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi,
- wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych,
- likwidacja szkód zagranicznych,
- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych wykonywane są przy użyciu programów
AUDATEX I EUROTAX. 
- ocena stanu technicznego pojazdu,

odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych i innych zdarzeniach losowych
(kancelaria prawno – medyczna).

szkoda osobowa – majątkowe następstwo śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
powstałych na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia NNW,

- likwidacja szkód osobowych,


szkoda majątkowa – uszczerbek majątkowy będący następstwem uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty rzeczy,

- likwidacja szkód majątkowych

kontakt

KONTAKT

MAŁGORZATA KOŁAKOWSKA

514 -179-656